پیروزی پُرگل پدیده مقابل سایپا / دایی: مثل آب خوردن گل می‌خوریم

پیروزی پُرگل پدیده مقابل سایپا / دایی: مثل آب خوردن گل می‌خوریم
پدیده خراسان شکست سنگینی را به شاگردان علی دایی تحمیل کرد.

پیروزی پُرگل پدیده مقابل سایپا / دایی: مثل آب خوردن گل می‌خوریم