پوشیدنی های هوشمند برای نوزادان ضرر دارد

پوشیدنی های هوشمند برای نوزادان ضرر دارد
استفاده از ابزار هوشمند و برخی البسه پیشرفته که دارای تجهیزات الکتریکی برای کنترل شرایط نوزادان هستند نه تنها امنیت آنها را افزایش نمی دهد، بلکه ممکن است سلامت آنها را به خطر اندازد.

پوشیدنی های هوشمند برای نوزادان ضرر دارد