پس از واكنش و فشار مجازي وزير ارتباطات، رییس هیات مدیره مخابرات گروهی برای بررسی مشکل کارمند معترض به ارومیه اعزام کرد

پس از واكنش و فشار مجازي وزير ارتباطات، رییس هیات مدیره مخابرات گروهی برای بررسی مشکل کارمند معترض به ارومیه اعزام کرد

پس از واكنش و فشار مجازي وزير ارتباطات، رییس هیات مدیره مخابرات گروهی برای بررسی مشکل کارمند معترض به ارومیه اعزام کرد