پایان حشکسالی 18 ساله در سیستان و بلوچستان/ استاندار: با وجود خسارت ها، روز شکرگزاری است

پایان حشکسالی 18 ساله در سیستان و بلوچستان/ استاندار: با وجود خسارت ها، روز شکرگزاری است

پایان حشکسالی 18 ساله در سیستان و بلوچستان/ استاندار: با وجود خسارت ها، روز شکرگزاری است