پاسخ شنیدنی سقراط در رابطه با حرف مردم

پاسخ شنیدنی سقراط در رابطه با حرف مردم
در این ویدئو پاسخ فوق العاده ی سقراط درباره اینکه مردم درباره اش چه می گویند را می شنوید.

پاسخ شنیدنی سقراط در رابطه با حرف مردم