پاسخ جهاد کشاورزی به رسانه ملی و رد یک ادعا

پاسخ جهاد کشاورزی به رسانه ملی و رد یک ادعا
جهاد کشاورزی در واکنش به اعلام انحصاری بودن واردات نهاده های دامی و افزایش قیمت نهاده ذرت در بازار از سوی رسانه ملی، ضمن رد این ادعا توضیحاتی ارائه کرد.

پاسخ جهاد کشاورزی به رسانه ملی و رد یک ادعا