پاریس: مخالف بازمذاکره برجام هستیم/پایبندی ایران به توافق رضایت‌بخش بوده است

پاریس: مخالف بازمذاکره برجام هستیم/پایبندی ایران به توافق رضایت‌بخش بوده است

پاریس: مخالف بازمذاکره برجام هستیم/پایبندی ایران به توافق رضایت‌بخش بوده است