ویدیو/ شوخی امام (ره) در مراسم تنفیذ شهید رجایی / واکنش جالب روحانی

ویدیو/ شوخی امام (ره) در مراسم تنفیذ شهید رجایی / واکنش جالب روحانی

ویدیو/ شوخی امام (ره) در مراسم تنفیذ شهید رجایی / واکنش جالب روحانی