وکیل بابک زنجانی: شرکای خارجی پرداخت بدهی را تقبل کردند/ موکلم پس از تسویه بدهی مستحق تخفیف مجازات است

وکیل بابک زنجانی: شرکای خارجی پرداخت بدهی را تقبل کردند/ موکلم پس از تسویه بدهی مستحق تخفیف مجازات است

وکیل بابک زنجانی: شرکای خارجی پرداخت بدهی را تقبل کردند/ موکلم پس از تسویه بدهی مستحق تخفیف مجازات است