ولایتی:اقدام سنای آمریکا در وضع مجدد تحریم‌ها بر خلاف برجام است

ولایتی:اقدام سنای آمریکا در وضع مجدد تحریم‌ها بر خلاف برجام است

ولایتی:اقدام سنای آمریکا در وضع مجدد تحریم‌ها بر خلاف برجام است