وقتی نابغه ها سینمایی می شوند

وقتی نابغه ها سینمایی می شوند
اگر نابغه نباشیم یا نشویم دلیلی ندارد که نوابغ را دوست نداشته باشیم. نوابغ در هر زمینه‌ای که باشند جذابند. گاهی این جذابیت بیشتر از آنکه کاری باشد، زندگی شخصی و مسیری را که آنها برای بروز نبوغ خود طی کرده اند شامل می‌شود.

وقتی نابغه ها سینمایی می شوند