وعده ساخت ۲۱ هزار تخت بیمارستانی در دولت یازدهم محقق شد

وعده ساخت ۲۱ هزار تخت بیمارستانی در دولت یازدهم محقق شد

وعده ساخت ۲۱ هزار تخت بیمارستانی در دولت یازدهم محقق شد