وساطت کویت بین تهران – ریاض را تایید نشد

وساطت کویت بین تهران – ریاض را تایید نشد
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه میانجیگری کویت در رابطه میان ایران و عربستان را نمی تواند تایید کند ادامه داد: ما در ارتباط با سایر کشورهای منطقه ای نیازی به میانجی نداریم.

وساطت کویت بین تهران – ریاض را تایید نشد