وزیر کشور: آمادگی برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای خبرگان رهبری را داریم

وزیر کشور: آمادگی برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای خبرگان رهبری را داریم

وزیر کشور: آمادگی برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای خبرگان رهبری را داریم