وزیر دفاع انگلیس خواستار افزایش هزینه‌های نظامی اعضای ناتو شد

وزیر دفاع انگلیس خواستار افزایش هزینه‌های نظامی اعضای ناتو شد

وزیر دفاع انگلیس خواستار افزایش هزینه‌های نظامی اعضای ناتو شد