وزیر دفاع آمریکا: آمریکا به نیروهای رزمی برای مقابله با کره شمالی نیاز دارد

وزیر دفاع آمریکا: آمریکا به نیروهای رزمی برای مقابله با کره شمالی نیاز دارد

وزیر دفاع آمریکا: آمریکا به نیروهای رزمی برای مقابله با کره شمالی نیاز دارد