وزیر خارجه قزاقستان: آستانه علاقه مند به توسعه روابط با تهران است

وزیر خارجه قزاقستان: آستانه علاقه مند به توسعه روابط با تهران است

وزیر خارجه قزاقستان: آستانه علاقه مند به توسعه روابط با تهران است