وزیر خارجه سابق سوئد: سخنرانی ترامپ در مجمع عمومی نادرست بود

وزیر خارجه سابق سوئد: سخنرانی ترامپ در مجمع عمومی نادرست بود

وزیر خارجه سابق سوئد: سخنرانی ترامپ در مجمع عمومی نادرست بود