وزیر خارجه آلمان نتایج نشست جی۲۰ را ناچیز دانست

وزیر خارجه آلمان نتایج نشست جی۲۰ را ناچیز دانست

وزیر خارجه آلمان نتایج نشست جی۲۰ را ناچیز دانست