وزیر بهداشت: دعوت آیت الله هاشمی از من برای کاندیداتوری کذب است

وزیر بهداشت: دعوت آیت الله هاشمی از من برای کاندیداتوری کذب است

وزیر بهداشت: دعوت آیت الله هاشمی از من برای کاندیداتوری کذب است