وزیر امورز خارجه فرانسه: احترام به برجام اهمیت بالایی برای ما دارد

وزیر امورز خارجه فرانسه: احترام به برجام اهمیت بالایی برای ما دارد

وزیر امورز خارجه فرانسه: احترام به برجام اهمیت بالایی برای ما دارد