وزیر ارشاد: عده‌ای می‌خواهند حج و مسائل سیاسی را به هم پیوند دهند

وزیر ارشاد: عده‌ای می‌خواهند حج و مسائل سیاسی را به هم پیوند دهند

وزیر ارشاد: عده‌ای می‌خواهند حج و مسائل سیاسی را به هم پیوند دهند