وزیر ارتباطات:‌امضای برجام یکساله نشده؛ با ۹۰۰ بانک دنیا ارتباط کارگزاری برقرار کردیم

وزیر ارتباطات:‌امضای برجام یکساله نشده؛ با ۹۰۰ بانک دنیا ارتباط کارگزاری برقرار کردیم

وزیر ارتباطات:‌امضای برجام یکساله نشده؛ با ۹۰۰ بانک دنیا ارتباط کارگزاری برقرار کردیم