وزارت ‌خارجه به اظهارات وزیر خارجۀ ترکیه پاسخ داد

وزارت ‌خارجه به اظهارات وزیر خارجۀ ترکیه پاسخ داد

وزارت ‌خارجه به اظهارات وزیر خارجۀ ترکیه پاسخ داد