وزارت کشور ادعای تغییر 15 استاندار را تکذیب کرد

وزارت کشور ادعای تغییر 15 استاندار را تکذیب کرد

وزارت کشور ادعای تغییر 15 استاندار را تکذیب کرد