ورود هر گردشگر به کشور یک هزار و 200 دلار درآمد دارد

ورود هر گردشگر به کشور یک هزار و 200 دلار درآمد دارد

ورود هر گردشگر به کشور یک هزار و 200 دلار درآمد دارد