واکنش علیرضا رحیمی نسبت سخنان رئیسی برای تاسیس بانک از سوی آستان قدس رضوی

واکنش علیرضا رحیمی نسبت سخنان رئیسی برای تاسیس بانک از سوی آستان قدس رضوی

واکنش علیرضا رحیمی نسبت سخنان رئیسی برای تاسیس بانک از سوی آستان قدس رضوی