واکنش تند شاعر مطرح به برخی حواشی نماز عید فطر

واکنش تند شاعر مطرح به برخی حواشی نماز عید فطر

واکنش تند شاعر مطرح به برخی حواشی نماز عید فطر