«هاشمی وقتی انقلابی بود که انقلابی بودن برای کسی آب و نان نداشت»

«هاشمی وقتی انقلابی بود که انقلابی بودن برای کسی آب و نان نداشت»

«هاشمی وقتی انقلابی بود که انقلابی بودن برای کسی آب و نان نداشت»