نیکی هیلی: باید اتفاقی جدی در قبال کره شمالی بیافتد/امیدواریم روسیه و چین باز هم همکاری کنند

نیکی هیلی: باید اتفاقی جدی در قبال کره شمالی بیافتد/امیدواریم روسیه و چین باز هم همکاری کنند

نیکی هیلی: باید اتفاقی جدی در قبال کره شمالی بیافتد/امیدواریم روسیه و چین باز هم همکاری کنند