نوری مالکی: عراق، ترکیه و ایران در تحریم اقلیم کردستان جدی هستند

نوری مالکی: عراق، ترکیه و ایران در تحریم اقلیم کردستان جدی هستند

نوری مالکی: عراق، ترکیه و ایران در تحریم اقلیم کردستان جدی هستند