نوری مالکی: عراق، ایران و ترکیه در تحریم اقلیم کردستان جدی هستند

نوری مالکی: عراق، ایران و ترکیه در تحریم اقلیم کردستان جدی هستند

نوری مالکی: عراق، ایران و ترکیه در تحریم اقلیم کردستان جدی هستند