نفت موتور اقتصاد ایران را روشن کرد

نفت موتور اقتصاد ایران را روشن کرد
با گذشت یکسال از توافق برجام، لغو تحریم ها سبب رونق صنعت نفت و گاز ایران شد.

نفت موتور اقتصاد ایران را روشن کرد