نظرسنجی دانشگاه مریلند: 60 درصد ایرانیان مخالف مذاکره مجدد هسته ای هستند / 68 درصد مردم، روحانی را گزینه «مطلوب» خود برای ریاست جمهوری معرفی کرده اند / 57 درصد به بهبود وضعیت اقتصادی در نتیجه ی برجام امیدوارند

نظرسنجی دانشگاه مریلند: 60 درصد ایرانیان مخالف مذاکره مجدد هسته ای هستند / 68 درصد مردم، روحانی را گزینه «مطلوب» خود برای ریاست جمهوری معرفی کرده اند / 57 درصد به بهبود وضعیت اقتصادی در نتیجه ی برجام امیدوارند
براساس نظر سنجی ای که دانشگاه مریلند از مردم ایران کرده، بیشتر مردم از هر طرحی که ترامپ برای مذاکره مجدد هسته ای با ایران داشته باشد حمایت نمیکنند.

نظرسنجی دانشگاه مریلند: 60 درصد ایرانیان مخالف مذاکره مجدد هسته ای هستند / 68 درصد مردم، روحانی را گزینه «مطلوب» خود برای ریاست جمهوری معرفی کرده اند / 57 درصد به بهبود وضعیت اقتصادی در نتیجه ی برجام امیدوارند