نشت و انفجار گاز شهری در ارومیه 4 مصدوم برجای گذاشت

نشت و انفجار گاز شهری در ارومیه 4 مصدوم برجای گذاشت

نشت و انفجار گاز شهری در ارومیه 4 مصدوم برجای گذاشت