نخست وزیر پاکستان: امنیت پاکستان وابسته به ثبات افغانستان است

نخست وزیر پاکستان: امنیت پاکستان وابسته به ثبات افغانستان است

نخست وزیر پاکستان: امنیت پاکستان وابسته به ثبات افغانستان است