نخست وزیر و وزیر خارجه ژاپن درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی را تسلیت گفتند

نخست وزیر و وزیر خارجه ژاپن درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی را تسلیت گفتند

نخست وزیر و وزیر خارجه ژاپن درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی را تسلیت گفتند