نخست وزیر انگلستان انفجار در منچستر را تروریستی خواند

نخست وزیر انگلستان انفجار در منچستر را تروریستی خواند

نخست وزیر انگلستان انفجار در منچستر را تروریستی خواند