نجفی: «شهر امید، مشارکت و شکوفایی» شعار اصلی‌ام برای تهران است

نجفی: «شهر امید، مشارکت و شکوفایی» شعار اصلی‌ام برای تهران است

نجفی: «شهر امید، مشارکت و شکوفایی» شعار اصلی‌ام برای تهران است