نجفی: روحانی با اعلام حضور در انتخابات قطعا نامزد اصلاح طلبان خواهد بود

نجفی: روحانی با اعلام حضور در انتخابات قطعا نامزد اصلاح طلبان خواهد بود

نجفی: روحانی با اعلام حضور در انتخابات قطعا نامزد اصلاح طلبان خواهد بود