نجفی: جلسه با قالیباف در فضایی دوستانه برگزار شد

نجفی: جلسه با قالیباف در فضایی دوستانه برگزار شد

نجفی: جلسه با قالیباف در فضایی دوستانه برگزار شد