نتایج نهایی و رسمی انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه اعلام شد

نتایج نهایی و رسمی انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه اعلام شد

نتایج نهایی و رسمی انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه اعلام شد