نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: افزایش 500 هزار ریالی یارانه 15 تا 25 درصد به تورم اضافه می کند

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

افزایش 500 هزار ریالی یارانه 15 تا 25 درصد به تورم اضافه می کند

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

افزایش 500 هزار ریالی یارانه 15 تا 25 درصد به تورم اضافه می کند