منیژه حکمت: هرچند دل‌خسته و دل‌شکسته باشم، اما به دولتِ امید امیدوارم

منیژه حکمت: هرچند دل‌خسته و دل‌شکسته باشم، اما به دولتِ امید امیدوارم

منیژه حکمت: هرچند دل‌خسته و دل‌شکسته باشم، اما به دولتِ امید امیدوارم