مقام آمریکایی:ترامپ طرح«تعلیق تحریمهای ایران»را اعلام می کند

مقام آمریکایی:ترامپ طرح«تعلیق تحریمهای ایران»را اعلام می کند

مقام آمریکایی:ترامپ طرح«تعلیق تحریمهای ایران»را اعلام می کند