مقامات آمریکایی: کره شمالی به زودی یک موشک دیگر پرتاب می‌کند

مقامات آمریکایی: کره شمالی به زودی یک موشک دیگر پرتاب می‌کند

مقامات آمریکایی: کره شمالی به زودی یک موشک دیگر پرتاب می‌کند