معین: مردم با رای خود مانع از این شوند که دیگران برای آن‌ها تصمیم‌گیری کنند

معین: مردم با رای خود مانع از این شوند که دیگران برای آن‌ها تصمیم‌گیری کنند

معین: مردم با رای خود مانع از این شوند که دیگران برای آن‌ها تصمیم‌گیری کنند