مصطفوی: من بودم طارمی را دو سال محروم می‌کردم

مصطفوی: من بودم طارمی را دو سال محروم می‌کردم

مصطفوی: من بودم طارمی را دو سال محروم می‌کردم