مشاور علمی ترامپ هم از سمتش استعفا کرد

مشاور علمی ترامپ هم از سمتش استعفا کرد

مشاور علمی ترامپ هم از سمتش استعفا کرد