مسکو اطلاع از حمله شیمیایی به خان شیخون را رد کرد

مسکو اطلاع از حمله شیمیایی به خان شیخون را رد کرد

مسکو اطلاع از حمله شیمیایی به خان شیخون را رد کرد